Sejm dzisiaj uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 czeka teraz na zatwierdzenie przez Senat, podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Czas trwania tych czynności nie wpłynie na  datę wejścia w życie ustawy ponieważ zgodnie z art. 60 jest to 1 października 2016 roku.
Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport. Przypomnijmy co to jest duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:
 - zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)
lub
 - sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).
   Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu, czyli jak łatwo wyliczyć może osiągnąć od 8,8 mln (najmniejsze przedsiębiorstwa objęte obowiązkowymi audytami) do 4416,8 mln zł dla naszego petrochemicznego giganta.

Dodatkowe informacje