Program CERTO

CERTO - FAQ ze strony www.cieplej.pl

UWAGA 1: Poruszana tematyka w większości dotyczy problemów wynikających ze specyfiki świadectw energetycznych. Odpowiedzi na pytania dotyczące "manualnej" obsługi programu znajdują się w instrukcji obsługi programu.

UWAGA 2: Zapisane niżej pytania podane są w kolejności chronologicznej t.j. to z numerem 1 zostało zadane prawdopodobnie pod koniec 2008 r lub na początku 2009.  Może się okazać, że problemy poruszone w niektórych pytaniach są już poprawione w aktualnej wersji.

 

Pytanie 1. Jak Państwo przewidują aktualizację programu CERTO? 

Aktualizacja programu Certo realizowana jest automatycznie. Program przy uruchomieniu łączy się z internetem i sprawdza czy jest nowsza wersja programu. Jeżeli tak to wykonuje aktualizację.

Pytanie 2. Czy komputer musi być połączony z internetem aby poprawnie pracować z programem CERTO?

Program nie wymaga aby komputer był podłączony do Internetu. Swobodnie i w pełni pracuje bez konieczności połączenia z interentem. Nie wymaga też współpracy z serwerem przy generowaniu wydruków. Wyniki zapisuje się na komputerze użytkownika wraz z wydrukami, które generowane są w PDF-ie.

Pytanie 3. Mam problemy z instalacją, podczas której pojawiły się błędy, co może być przyczyną?

Program przy pierwszej instalacji sprawdza czy Pana komputer posiada oprogramowanie Microsoftu .net (dot-net), jeżeli komputer takiego oprogramowania nie posiada, wówczas instalacja CERTO się wydłuża przez konieczność pobrania oprogramowania .net ze stron Microsoftu. Program instalacyjny wykonuję tę czynność automatycznie, jednak czas instalacji się wydłuży. Czas instalacji zależy od szybkości łącza. W trakcie pierwszej instalacji kiedy występuje pobranie programu .net nie należy w tym czasie wykonywać żadnej czynności wynikającej z niecierpliwości. Instalacja może potrwać nawet ponad 30 minut i zależy od szybkości łącza.

Może też dojść o zerwania łącza, należy wówczas spróbować ponownie lub skontaktować się z nami, wówczas udostępnimy specjalne konto do bezpiecznego pobrania programu CERTO

Na nowym oprogramowania MicroSoft VISTA takie problemy już nie powinny się pojawiać. Programy Vista w dużej większości posiadają oprogramowanie .net i nie wymagają długotrwałej instalacji.

Pytanie. 4. Czy instalacja jest realizowana jedynie za pomocą Internetu?

Program może być instalowany również z płyty cd, na której zamieściliśmy również wymaganie oprogramowanie .net Instalacja odbywa się bez żadnych problemów.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytanie 5. Zakładka BUDYNEK / Krotność wymiany powietrza n50: Czy ta wielkość służy do obliczenia dodatkowego strumienia powietrza wentylacyjnego przy pracy wentylatorów czy strumienia powietrza infiltrującego przez nieszczelności? Dlaczego muszę definiować tą wielkość w przypadku, gdy budynek nie był poddawany próbie ciśnieniowej?

Odpowiedź: Wartość n50 określa krotność wymiany powietrza w budynku wywołaną różnicą ciśnień 50 Pa. Wartość tę wykorzystuje się przy obliczaniu dodatkowego strumienia powietrza Vx (wzór 1.20, 1.21 rozporządzenia oraz norma 13790). Można ją przyjąć na podstawie pomiaru lub na podstawie danych z odpowiednich norm.

Pytanie 6. Zakładka BUDYNEK / Współczynnik osłonięcia e / Współczynnik osłonięcia f: Dlaczego należy definiować te wielkości w przypadku wentylacji naturalnej?

Odpowiedź: Opis wentylacji dokonywany jest w późniejszej części programu i może się okazać, że jakiś lokal lub mieszkanie posiada taką wentylację 

Pytanie 7. Zakładka BUDYNEK / Temperatura eksploatacyjna: Do jakich obliczeń stosowana jest ta wielkość? 
Zakładka LOKALE/okno dialogowe CERTO; lokal/temperatura wewnętrzna: Do jakich obliczeń stosowana jest ta wielkość? 
Zakładka LOKALE / okno dialogowe CERTO H; pomieszczenie / temperatura wewnętrzna: Do jakich obliczeń stosowana jest ta wielkość?  
W programie można każdej z tych wielkości przypisać inną wartość, czy to jest poprawne?


Odpowiedź: Domyślna temperatura przypisywana jest za jednym razem dla wszystkich lokali. Nie trzeba deklarować ją ponownie dla każdego lokalu, ale można modyfikować jeżeli w jakimś lokalu jest inaczej niż przyjęta temperatura dla całości budynku. Temperatura eksploatacyjna jest też podawana w wydrukach dla budynku

Pytanie 8. Przy definiowaniu lokalu w zakładce WENTYLACJA należy wprowadzić źródło ciepła nawet w przypadku, gdy powietrze wentylacyjne nie będzie ogrzewane?

Odpowiedź: Zawsze jest ogrzewane ale czasami za pomocą tej samej instalacji na c.o. a czasami oddzielnie dlatego należy wprowadzić nowe lub skopiować z c.o.

Pytanie 9. Czy lokal i strefa w programie są sobie tożsame?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 10. Czy jeżeli wprowadzę kilka lokali to program wykona obliczenia dla całości, czy dla każdego lokalu osobno?

Odpowiedź: Dla każdego lokalu osobno jeżeli sobie Pan tego zażyczy oraz dla całego budynku W programie można wybrać które lokale.

Pytanie 11. Jeżeli w obrębie jednego lokalu występują dwa źródła ciepła (system grzewczy) to czy prawidłowym będzie wprowadzenie do programu danych w sposób następujący: wstawić dwa lokale i dla każdego z nich przewidzieć odpowiednie źródło ciepła ze 100% udziałem?

Odpowiedź: Tak

Pytanie12. Przy definiowaniu źródeł ciepła można ustalić procentowy udział, ale w czym procentowy udział?

Odpowiedź: W całości dla danej grupy np. 100% c.o. lub 100% na c.w.u. Jeżeli są składowe przygotowania ciepła to w konsekwencji wszystko musi się sumować do 100% w każdej grupie. Program wykonuje takie sprawdzenie.

Pytanie 13. Przy definiowaniu przegród można zaznaczyć opcję iż przegroda rozdziela pomieszczenia tego samego lokalu lub pomieszczenia należącego do innego lokalu. Co daje nam taki wybór?

Odpowiedź: W rozporządzeniu jest luka, która uniemożliwia uwzględnienie przepływu ciepła między lokalami o innych temperaturach. Program Certo pozwala uwzględnić taki przepływ lub pominąć w zależności od woli audytora.

Pytanie 14. W jaki sposób program wyznacza wewnętrzna pojemność strefy budynku?

Odpowiedź: Metodą określoną w rozporządzeniu w sprawie certyfikacji...uciążliwą czyli warstwową.

Pytanie 15. Czy w programie należy wprowadzić wszystkie przegrody, również te, które rozdzielają pomieszczenia o tej samej temperaturze?

Odpowiedź: Tak. Ze względu na koniczność obliczenia pojemności.

Pytanie 16. Czy przypadkiem program oblicza przenikanie ciepła przez przegrody rozdzielające pomieszczenia ogrzewane o różnej temperaturze?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17. Wyobraźmy sobie lokal, w którym są dwa pomieszczenia; pokój dzienny i kuchnia. Dla kuchni definiujemy strumień wentylacji naturalnej na poziomie 70 m3/h. Dlaczego musimy definiować wentylację dla pokoju dziennego (usytuowanego na parterze), skoro pokój dzienny podlega wentylacji bezpośredniej, a kuchnia wentylacji pośredniej, zaś całkowity strumień dla całego lokalu wynosi 70 m3/h (za wyjątkiem strumienia infiltrującego przez nieszczelności)?

Odpowiedź: Może być też przypadek że wymiana powietrza dla pomieszczenia czystego będzie większa niż dla brudnego, wtedy zgodnie z polskim prawem należy przyjąć wartość większą pomierzy wymaganą wymianą dla pomieszczeń czystych i brudnych. Program sam analizuje i rozpoznaje taką sytuację i przyjmuje wartość właściwą czyli większą.

Pytanie 18. Jaki czas ogrzewania przyjęto dla maja i września? ( 5 i 5 ? )

Odpowiedź: Program zgodnie z rozporządzeniem w sprawie „ zasad wykonywania certyfikatów” oblicza długość sezonu grzewczego i jest ona różna dla różnych budynków. Dla budynków bardzo dobrze izolowanych okres grzewczy jest znacznie krótszy, co ma wpływ nie tylko na straty ciepła ale i na energie pomocniczą i jest korzystne dla końcowej oceny energetycznej budynku.

Pytanie 19. W programie należy podać dla danego lokalu wszystkie przegrody dla każdego pomieszczenia. Jakie wymiary stosujemy - wewnętrzne, czy zewnętrzne? Raz może być za mało, a w innym przypadku ( np. dla sąsiadujących pomieszczeń ) ta sama przegroda może być wprowadzona 2 razy. Proszę o wyjaśnienie. Licząc w Excelu biorę pod uwagę tylko przegrody przez które ucieka ciepło na zewnątrz lokalu, czy budynku. Przegrody wewnętrzne interesują mnie tylko przy obliczaniu pojemności cieplnej budynku.

Odpowiedź: Przegrody wewnętrzne odgrywają rolę głownie przy obliczaniu pojemności cieplnej do grubości 10 cm. W Certo za rozporządzeniem ze względu na koniczność obliczenia pojemności cieplnej wprowadzamy w każdym pomieszczeniu wszystkie przegrody wewnętrzne z odpowiednim uwarstwieniem. Problem ten jest szczególnie uciążliwy przy stropach kiedy inne warstwy są od strony podłogi inne od strony sufitu. Problem ten rozwiązaliśmy w Certo przez wprowadzenie dodatkowej funkcji umożliwiającej automatyczne obrócenie przegrody raz wprowadzonej lub wybranej z bazy przegród zamieszczonych w programie.

Pytanie 20. Czy EP zgodnie z WT2008 w programie jest zgodne z EP referencyjnym z pierwszego projektu rozporządzenia? Ja wyliczam EP zgodne z WT2008 podstawiając dla ścian Ukmax=0,3, dla stropu Ukmax=0,25, itd. Podstawiając swoje dane do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych otrzymuję zupełnie inne wyniki niż w programie i jak powyżej.

Odpowiedź: Tu niestety jest duża luka w wprowadzonych zmianach dotyczących warunków technicznych, która spowoduje ogromne zamieszanie w projektowaniu i ocenie energetycznej budynku. W prawdzie w warunkach technicznych z 6.11.2008 roku (WT2008) można budynek obliczać po U spełniając wartości Ugr lub Umax określone w odpowiednich tabelach zamieszczonych WT2008, ale jak Pan zauważy przegrody te nie uwzględniają wpływu mostków cieplnych. Rozporządzenie w sprawie certyfikacji takie mostki „każe” uwzględniać, zatem wyniki będą bardzo różne. Poniższa tabela przedstawia rozbieżności w EP dla części zapotrzebowania na ciepło EP’H dla trzech przypadków. Proszę porównać wyniki.

Pytanie 21. „Powierzchnia ogrzewana” = suma powierzchni wszystkich ogrzewanych pomieszczeń. Ale liczyć te powierzchnie dla samych pomieszczeń, czy uwzględnić powierzchnie „pod ścianami wewnętrznymi” i liczyć w świetle obudowy budynku?

Odpowiedź: Zgodnie z definicjami i normami do obliczania powierzchni

Pytanie 22. Co oznacza wysokość warstwy krawędziowej w Certo?

Odpowiedź: Wysokość izolacji poniżej: stropu nad piwnicą lub podłogi na gruncie

Pytanie 23. Skąd brać współczynnik przenikania U dla drzwi?

Odpowiedź: Jak zaleca autor rozporządzenia. Ale nie podaje jak sobie z tym poradzić dlatego należy korzystać z Aprobat Technicznych 

lub z zestawień jak dla stolarki okiennej jeżeli drzwi są podobnej konstrukcji 

lub wg poniższego zestawienia:

Drzwi bez izolacji               U=3,2-3,6
Drzwi z słabą izolacją       U=2,6
Drzwi izolowane                U=1,8-2,2
Drzwi dobrze izolowane:  U=1,5-1,8
Drzwi specjalne:                U=1,2-1,5
Drzwi stalowe pełne         U=4,5-5,6
   
Pytanie 24. W przypadku definiowania pomieszczenia, czy wymiary przegród podawać wewnętrzne,
zewnętrzne, czy w osi?


Odpowiedź: Wymiarowanie może być wg różnej konwencji.

Ma to jednak konsekwencje, które musimy uwzględnić przy wprowadzaniu pozostałych danych. Przykładowe wymiarowanie ścian podano w normach PN-EN ISO 13689 i PN-EN 12831. W CERO h przyjęliśmy do obliczeń wymiary zewnętrzne dla ścian . Jest to związane z przygotowaną bazą wartości mostków cieplnych, wysokość kondygnacji od powierzchni stropu do powierzchni stropu kondygnacji następnej co w konsekwencji daje tę samą  zaproponowaną wartość. 
Tak dla stropu proszę podawać wymiary wewnętrzne, choć dla stropodachu podajemy wymiary zewnętrzne.

Pytanie 25. Co oznaczają następujące parametry w przypadku definiowania podłogi:

- „powierzchnia" w zakładce Geometria dla podłogi:

Odpowiedź: czyli pow. Wewnętrzna

- „powierzchnia podłogi” w części Dane specyficzne dla rodzaju podłogi

Odpowiedź: zazwyczaj jak w a) ale niestety są przypadki omówione w normie PN-EN ISO 13370 Wymiana ciepła przez grunt Metody obliczania.

- „długość ścian zewnętrznych” według wymiarów wewnętrznych, zewnętrznych, czy osiowych?

Odpowiedź: wg wymiarów zewnętrznych

Pytanie 26. Co oznacza „udział procentowy” mostka w danym lokalu?

Jeżeli ma Pan strop to a my analizujemy lokal,mieszkanie to tylko część mostka od stropu przypada na lokal lub mieszkanie certyfikowane w tym przypadku najczęściej 50%

Pytanie 27. Podczas definiowania pomieszczeń wskazujemy przegrody, z których są zbudowane. Dla pomieszczeń sąsiadujących ze sobą należy dla każdego z tych pomieszczeń wpisać jedną i tą samą przegrodę. Czyli dwukrotnie. Czy np. drzwi wewnętrzne oddzielające dwa pomieszczenia też należy wpisywać dwukrotnie dla każdego z tych dwóch pomieszczeń?

Odpowiedź: Tak.
To jest nasz dodatek, nie koniecznie wynika z rozporządzenia…ale jest zgodny z zasadami fizyki budowli
Można to deklarować zgodnie z rzeczywistością lub pominąć przepływ ciepła między pomieszczeniami

Pytanie 28. Czy w każdym przypadku jest konieczne wskazywanie ściany skorelowanej dla podłogi?

Odpowiedź: Nie. Jeżeli taka sytuacja nie występuje to można niekorelować, wówczas program na podstawie danej z zakładki budynke policzy Ueq dla całego budynku i przyjmie dla Pana sytuacji
 

Pytanie 29. Jaką temperaturę należy wprowadzić ( czy wogóle trzeba) dla nieogrzewanych kotłowni, strychów, spiżarek , piwnic czy ogrzewanych piwnic, garaży itp.?
audytoenerg_faq_certo_nieogrzewany
Odpowiedź: Nie wprowadza się temperatury dla pomieszczeń nieogrzewanych, program to uniemożliwia.

Kotłownie są zawsze ogrzewane. Pozostałe pomieszczenia mogą choć nie muszą być wprowadzane, zależy czy są ważne ze względów ewidencyjnych.

Pytanie 30. Dane powierzchniowo – kubaturowe: Czy do Ve wliczamy nieogrzewane zaizolowane strychy z przeznaczeniem np. na garderobę? Wtedy zmieni się odpowiednio powierzchnia oddzielająca część ogrzewaną od nieogrzewanej ( A ) i wsp. kształtu.

Odpowiedź: Ve określa zgodnie z „rozporządzeniem w sprawie certyfikacji” Ve – jest kubatura ogrzewanej części budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnętrznym.

 

Pytanie 31. Czy dodawać przegrody między pomieszczeniami o tej samej temperaturze i czy ma to wpływ na stałą czasową? Czy przegrody dodajemy tylko raz?

audytoenerg_faq_cero_pojemnosc_cOdpowiedź: Owszem, zgodnie z RMI pojemność cieplna liczona jest od wszystkich przegród wewnętrznych. Przegrody wprowadzamy w każdym pomieszczeniu. Program przyjmuje tylko 10 cm danej przegrody do obliczeń pojemności cieplnej. Należy pamiętać że niektóre przegrody mają inne warstwy z jednej strony a inne z drugiej np. stropy. Wówczas oprócz wprowadzenia przegrody należy zapewnić odpowiednią kolejność warstw. W CERTO można automatycznie „obracać” przegrody zmieniając kolejność warstw. 

Pytanie 32. Jaką szerokość warstwy krawędziowej podawać w przypadku podłogi na gruncie w pomieszczeniu o nieregularnym kształcie?  

 

Odpowiedź: Norma PN-EN 13370 problemu tego nie rozwiązuje, zresztą żadna norma tego problemu nie omawia. W związku z tym mamy dwa przypadki: jeżeli ściany są takie same, można przyjąć że ściana zew. jest jedna i szerokość warstwy krawędziowej przyjąć średnią pamiętając o wpływie narożników. W przypadku kiedy mamy ściany różne to należy podłogę na gruncie podzielić na pola i przypisać do odpowiedniej ściany. Z rysunku wynikać będzie jaka jest szerokość warstwy krawędziowej. 

 

Pytanie 33.    W przypadku podłogi na gruncie w pozycji powierzchnia podłogi w zakładce „przegroda/dane specyficzne dla rodzaju przegrody” zgodnie z pomocą  programu wpisać należy powierzchnię łącznie ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jak liczyć powierzchnię podłogi na gruncie w przypadku pomieszczenia wewnętrznego nie mającego ściany zewnętrznej (np. łazienka w środkowej części budynku). Czy liczyć np. od osi do osi ścian wewnętrznych?

 

Odpowiedź: Normy tego problemu nie rozwiązują. Proponujemy podać od osi od osi.

 

Pytanie 34.    Jaką podać szerokość warstwy krawędziowej w przypadku pomieszczenia środkowego (czy cały wymiar boku prostopadłego do ściany zewnętrznej?) w zakładce przegroda.

 

Odpowiedź: Jeżeli jest izolacja termiczna na całej szerokości to należy podać jej szerokość (najlepiej bok krótszy) lub odnieść się do najbliższej ściany zewnętrznej i podać szerokość w odniesieniu do tej ściany.

 

Pytanie 35.     Jak skorelować ścianę z podłogą na gruncie w przypadku pomieszczenia nie posiadającego ściany zewnętrznej (np. środkowego)? Pole skorelowana ściana nie wyświetla żadnego zapisu. Jednocześnie jest wyświetlany komunikat o błędzie. Jaką długość wpisać dla przycisku „ długość ścian zewnętrznych” – 0 czy nie wypełniać?

 

Odpowiedź: Normy tego problemu nie rozwiązują. Proponujemy nie korelować ze ścianą zewnętrzną. Program sam poradzi sobie z tym problemem. Należy jednak w takiej sytuacji ignorować uwagi dotyczące korelacji ścian z podłogą jakie są generowane podczas kontroli obliczeń.

 

Pytanie 36.   Czy powierzchnię dachu liczymy po obrysie zewnętrznym ścian zewnętrznych.

 Odpowiedź: Owszem.

 

Pytanie 37.     Jak program uwzględnia zyski ciepła  poprzez np. okno dachowe w dachu o nachyleniu np. 45stopni ( wsp. korekcyjny kα ze względu na nachylenie płaszczyzny połaci dachowej do poziomu). Gdzie to się zaznacza? W zakładce „otwór” lista „nachylenie” jest nieaktywna.

audytoenerg_faq_certo_okno

Odpowiedź: Jeżeli wprowadzone zostanie okno w dachu (niepłaskim), to w programie otwiera się możliwość podania kąta dla przegród przezroczystych.Pytanie 38.    Jaką powierzchnię wpisujemy w pozycji „Geometria” ; w świetle ścian czy też tą samą co w pozycji powierzchnia podłogi zakładki „dane specyficzne..........”? W przykładach Dom Lipińscy są to te same powierzchnie – prawdopodobnie w świetle ścian. Czemu powierzchnia podłogi na gruncie w pozycji „geometria” w zakładce „ Przegroda” nie jest przenoszona z pozycji „geometria pomieszczenia” zakładki  „dane ogólne”?

 

Odpowiedź: Wartość ta odpowiada całości budynku i jest przyjmowana do programu jeżeli nie koreluje się ściany z podłogą na gruncie. Jeżeli jest korelacja to program wykonuje obliczenia Uequiv odpowiednie dla danego przypadku w pomieszczeniu. Zatem nie można przenieść wartości ogólnych do wartości szczegółowych. Wynika to ze specyfiki metodologii obliczenia wartości Uequiv zawartej w normie PN-EN 13370.

Pytanie 39. Wprowadzanie przegród z dowolną liczbą warstw niejednorodnych
Odpowiedź: CERTO umożliwia konstruowanie przegród z dowolną liczbą warstw niejednorodnych. Wprowadzanie takich przegród jest zilustrowane na poniższym przykładzie. Rozważmy następującą przegrodę: połać dachowa z izolacją z wełny mineralnej o gr. 15 cm i poszyciem wewnętrznym z płyt gipsowo-kartonowych gr. 25 mm; spadek połaci 100% (45°);krokwie sosnowe (6 x 18 cm) w rozstawie osiowym 0,9 m [Kurtz K. i Gawin D., Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych, PWSBiA 2007].


Wprowadzanie warstw przegrody zaczynamy od warstwy materiałowej z płyt gipsowo-kartonowych (grupa materiałów: Wyroby gipsowe) o grubości 0,025 m. Drugą warstwę wprowadzamy jako „Warstwę niejednorodną”. Określamy jej grubość na 0,15 m, zaznaczamy, że jest to warstwa izolacyjna, następnie dodajemy warstwy 2 wycinków.
audytoenerg_faq_certo_niejednorodnaDla każdej warstwy wycinka zamiast grubości tej warstwy, która jest określana dla całej warstwy niejednorodnej, podajemy jej względne pole powierzchni f. W naszym przykładzie będzie to 0,06/0,90 = 0,067 dla krokwi oraz 0,84/0,90 = 0,933 dla wełny mineralnej.W ostatnim kroku dodajemy dobrze wentylowaną warstwę powietrza o grubości 0,03 m. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku izolacji międzykrokwiowej, nie pokrywającej pełnej wysokości krokwi (materiał termoizolacyjny + szczelina powietrzna), obliczenia prowadzi się jak dla powierzchni płaskiej, zakładając myślowe usunięcie części wystających (stąd grubość warstwy niejednorodnej równa 15 cm zamiast 18 cm). Ponadto, pustka powietrzna pomiędzy termoizolacją a folią wstępnego krycia pełni rolę wentylacyjną (szczelina dobrze wentylowana), stąd oporu cieplnego pustki i kolejnych warstw w kierunku środowiska zewnętrznego nie uwzględnia się. Zatem dla uproszczenia w Kalkulatorze U nie wprowadzamy
następujących warstw leżących za tą pustką powietrzną: wiatroizolacja (folia wstępnego krycia), kontrłaty, łaty, dachówka zakładkowa. Po kliknięciu przycisku „Oblicz” otrzymujemy wyniki obliczeń.

 

 

Pytanie 40.  W jaki sposób uwzględnić w sezonie grzewczym zyski od instalacji centralnego ogrzewania tak aby jednocześnie nie uwzględniać ich w bilansie chłodniczym? (Swoją drogą przy tabeli zysków wewnętrznych przydałaby się możliwość wprowadzenia zysków od instalacji zgodnie z rozporządzeniem oraz kopiowanie zysków z innego pomieszczenia).

  

Odpowiedź: Zdaniem ekspertów uwzględnianie strat jako zysków z c.o. jest działaniem błędnym nie zgodnym z procesami zachodzącymi w budynku. Zysk i z instalacji c.o. są takim samym ciepłem jak energia z grzejników: podlega sterowaniu i jest uwzględniane w projektowaniu jako ciepło dodatkowe. Prawidłowy projekt powinien to uwzględniać, a jeżeli nie to przecież przewymiarowanie grzejników też się nie uwzględnia. Prawidłowa kreta polega na określeniu odpowiedniej sprawności przesyłu i to planujemy wprowadzić do programu tak aby straty na przesyle uwzględniać w obliczeniach.

 

….ale straty od transportu oraz od magazynowania c.w.u. powinny być ujęte w jako zyski i skorygowane przez współczynnik wykorzystania zysków. To też wprowadzimy do Certo…

 

Pytanie 41. Czy jest już możliwość zadania temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia innej niż zewnętrzna?

Odpowiedź: Nie wiemy w jakiej sytuacji miałoby to występować? 

 

Pytanie 42. Wydruk świadectwa nie jest zgodny z formą podaną w rozporządzeniu (dotyczy chłodzenia) gdzie podane osobno jest ogrzewanie, a także wentylacja mechaniczna i nawilżanie (nawilżanie oczywiście bez sensu ale co zrobić). Czy podana przez Państwa forma świadectwa ma jakieś podstawy prawne czy jest własną interpretacją przepisów?

Odpowiedź: Zwrócimy na to uwagę, na pewno problem przedyskutujemy i wprowadzimy ewentualne poprawki. 

Pytanie 43. Przestrzenie ogrzewane z przerwami lub osłabieniem.

audytoenerg_faq_certo_czas_nagrzewania

Odpowiedź: Przestrzenie ogrzewane z przerwami lub osłabieniem wymagają nadwyżki mocy cieplnej. Czas nagrzewania oznacza czas, w którym osiągnie się wymaganą projektową temperaturę wewnętrzną po okresie osłabienia.

 audytoenerg_faq_certo_wspolczynnik_nagrzewania

Dodatkowe informacje