Ustawa EE już obowiązuje !

Ustawa o efektywności energetycznej  z dnia 15.04.2011 r. obowiązuje już od 11.08.2011 r. Jak zwykle brakuje jednak przepisów wykonawczych. Ze źródeł dobrze poinformowanych AudytoEnerg otrzymał informacje o terminie wydania odpowiednich rozporządzeń: na koniec września br. mają ukazać się ich pełne projekty. Podpisanie przez Ministra Gospodarki (ciekawe kto nim będzie?) ma nastąpić w grudniu 2011 r. Tylko na www.AudytoEnerg.pl można zapoznać się z projektem rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej i pozostałymi projektami: o "białych" certyfikatach, o przetargach i o zakresie szkolenia oraz egzaminach na audytora EE.  Wiadomo już, że część z nich ulegnie zmianom. Przykładowo  rozporządzenia o audytach zostanie rozszerzony o sposób obliczeń efektów modernizacji źródeł energii i sieci przesyłowych.

 

Warto zapoznać się z treścią projektów. Szczególnie polecam projekt ostatniego rozporządzenia podający zakres tematyki szkoleń przewidzianych na kursach dla audytorów efektywnosci energetycznej.

Ogromny zakres tematów ma zostać wtłoczony w min. 160 godzin. Niemałe koszty szkolenia i egzaminu każą zastanowić się każdemu przyszłemu kandydatowi  na audytora efektywności energetyczejnad przed podjęciem studiów podyplomowych czy kursu. Należy pamiętać, że ukończenie nauki niczego nie gwarantuje.  W przeciwieństwie do studiów podyplomowych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków, po studiach na audytora efektywnosci energetycznej otrzymamy jedynie zaświadczenie o ich ukończeniu, upoważniające jedynie do przystąpienia do egzaminu.

Na podstawie danych z projektu opłata  za egzamin  będzie wynosiła ok. 2900 zł. Dolicząjąc koszt szkolenia, który na podstawie ogłoszeń pierwszych  potencjalnych organizatorów będzie wynosił ok. 3000 zł czy studiów podyplomowych - 4000 zł (ceny wydają się mocno zaniżone). Doliczając do tego koszty dojazdu czy zakwaterowania dla wielu potencjalnych audytorów EE będzie to wydatek na poziomie 10 000 zł. Czy taka inwestycja w siebie (bez gwarancji pozytywnego finału egzaminu) zwróci się w ciagu 2 lat działania ustawy? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi, licząc, jak wielu innych na prolongatę terminu zakończenia okresu obowiązywania tego aktu prawnego.

Poniżej przedstawiam, zaczerpnięty z projektu rozporzadzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej, szczegółowy wykaz wszystkich tematów z podaniem czasu jaki jest przewidziano na zajecia (razem 164 h):

  

1. Podstawy i zasady auditingu energetycznego wykład - 14 h

 • Planowanie audytu i procedury wykonywania audytu
 • Podstawy termodynamiki i inżynierii energetycznej
 • Analiza systemowa racjonalizacji gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego
 • Podstawowe dane dla analizy przepływów energii
 • Priorytety działań energooszczędnych
 • Narzędzia do wykonywania audytu
 • Metody pomiarów i badań

2.  Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym: wykład - 4 h

 • System monitoringu energii w zakładzie przemysłowym
 • Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym; rola menadżera energii, audytora wewnętrznego

3. Systemy oświetlenia: wykład - 6 h

 • Pomiary w technice oświetleniowej
 • Sprawność oświetlenia
 • Obliczenia oświetlenia
 • Optymalizacja oświetlenia
 • Audyt oświetlenia
 • Sterowanie oświetleniem

 4. Klimatyzacja i wentylacja: wykład - 8 h

 • Podstawy techniki HVAC
 • Podział wentylatorów i podstawowe charakterystyki
 • Metody oszczędzania energii w wentylatorach
 • Budowa układów klimatyzacyjnych
 • Analiza porównawcza różnych typów klimatyzatorów
 • Obliczenia układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • Optymalizacja układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

5. Układy grzewcze i parowe: wykład - 8 h

 • Teoretyczne podstawy układów cieplnych
 • Optymalizacja pracy odwadniaczy
 • Eksploatacja układów grzewczych
 • Wytwarzanie i dystrybucja ciepła
 • Bilans cieplny kotła
 • Przykłady obliczeń cieplnych
 • Optymalizacja układów grzewczych

6. Racjonalizacja działania maszyn i urządzeń energetycznych: wykład - 16

7. Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej: wykład - 10 h

8. Racjonalizacja działania pieców przemysłowych: wykłład - 6 h

9. Racjonalizacja rurociągowego transportu nośników energii i sieci wymienników ciepła: wykład - 6 h
10. Silniki elektryczne i napędy:  wykład - 8 h
 • Klasyfikacja silników elektrycznych
 • Charakterystyki silników elektrycznych
 • Sprawność silników elektrycznych
 • Przemienniki częstotliwości
 • Metody poprawy efektywności silnika/napędu
 • Przykłady obliczeń napędów elektrycznych

11. Racjonalizacja gospodarki chłodniczej w przemyśle: wykład - 4 h

 • Zasady doboru i zastosowanie układów chłodniczych
 • Eksploatacja układów chłodniczych
 • Optymalizacja układów chłodniczych
 • Obliczenia układów chłodniczych

12. Racjonalizacja zużycia energii w układach sprężonego powietrza: wykład - 6 h

 • Technologie sprężania powietrza
 • Koszty użytkowania sprężonego powietrza
 • Analiza efektywno ci układu sprężonego powietrza
 • Obliczenia układu sprężonego powietrza

13 Kogeneracja: wykład - 6 h

 • Podstawy teoretyczne kogeneracji
 • Kryteria doboru układu kogeneracji
 • Przyk#ad doboru układu kogeneracji
 • Analiza efektywno ci układu kogeneracji

14. OZE: wykład - 8 h

 • Wprowadzenie do OZE: biomasa, en. słoneczna, en. wiatrowa, geotermia
 • Przykłady wykorzystania OZE dla poprawy efektywności energetycznej
 • Słoneczne systemy podgrzewania wody
 • Ogniwa fotowoltaiczne

15. Analiza ekonomiczna w projektach EE: wykład - 6 h

 • Programy UE, fundusze strukturalne
 • ESCO
 • Narzędzia bankowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Podstawowe wskaźniki finansowe
 • Księgowość energetyczna
 • Long Life Assessment
 • Koszty użytkowania rodowiska i księgowość środowiskowa

16. Audyt energetyczny budynku: wykład - 24 h

 • Ochrona cieplna budynków
 • Obliczenia cieplne budynku
 • Termomodernizacja budynku
 • Kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe
 • Pompy ciepła i odnawialne źródła energii
 • Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze
 • Oszczędne użytkowanie wody
 • Audyt energetyczny budynku
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
 • Technika termografii
 • Zarządzanie energią w budynku

17. Część praktyczna szkolenia: zajęcia laboratoryjne - 24 h

 • Podstawowe urządzenia do pomiaru w audycie efektywności energetycznej - zasada działania i obsługa:
  • - miernik elektryczny z data loggerem
  • - manometr z data loggerem
  • - analizator spalin
  • - urządzenie do diagnozowania odwadniaczy
  • - detektor wycieków
  • - pirometr, termopara, termometr dotykowy
 • Efekt energetyczny różnych metod regulacji przepływu w wentylatorze i pompie
 • Charakterystyki pracy urządzeń elektrycznych
 • Test szczelności instalacji sprężonego powietrza
 • Diagnoza systemu odwadniania
 • Optymalizacja spalania, dobór współczynnika nadmiaru powietrza
 • Bilans cieplny kotła przemysłowego

18. Praca końcowa: praca własna - ? h

Praca końcowa (dyplomowa) w formie samodzielne sporządzonego audytu efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji podlegającego ocenie pod względem poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania audytu efektywności energetycznej.

 

Pełne teksty projektów przepisów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia... w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia... w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczania opłaty zastępczej przez przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia... w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia... w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej -

 

Dodatkowe informacje