Szkolenia audytorów

Wykładowcy na sympozach i szkoleniach

mariusz cwieczekMariusz Ćwięczek – mgr inż. weryfikator BGK, specjalista w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w GIG w Katowicach.

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i techniki odpylania oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyczno-Fizycznym - Statystyka stosowana,.
W swoim dorobku ma poad 10 publikacji w różnych czasopismach branżowych. Jako ekspert i wykonawca uczestniczył w różnych projektach badawczych:
  • Foresight „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku"
  • Foresight Technologiczny Przemysłu 2030 - Fortech 2030 – pole badawcze „Racjonalizacja gospodarowania energią",
  • Projekt „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" – panel: Technologie Dla Energetyki
  • Prace w ramach Sieci EKO-ENERGIA w dziedzinie: „Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii" (Lider – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
  • Projekt Strategiczny NCBiR „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków", 2010-2013, zadanie badawcze nr 3 „Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie"
i jako wykładowca w projektach badawczych:
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - „Zdobądź zawód z przyszłością-audytora energetycznego"
  • Projekt „Akademia Zrównoważonego Rozwoju" - Termomodernizacja i poprawa sprawności źródeł ciepła, certyfikacja budynków
Na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, zweryfikował ok. 4600 audytów zgodnych z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i Remontów
Posiada uprawnienia:
  • do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nr MI/IŚ/931/2009 – Egzamin w Ministerstwie Infrastruktury, 1999 r.
  • audytora energetycznego w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, na liście KAPE S.A. nr 0117/2000

Dodatkowe informacje