Szkolenia audytorów

Wykładowcy na sympozach i szkoleniach

Wykładowcy na sympozjach i szkoleniach organizowanych przez Audytoenerg: 

marek adamusMarek Adamus – mgr inż. weryfikator WFOŚ
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - specjalność Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji. Od 1999 r. pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, obecnie na stanowisku specjalisty w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi.
 Ukończył m.in. organizowany przez Fundację Poszanowania Energii kurs przygotowujący do działalności audytora energetycznego oraz organizowane przez Politechnikę Śląską szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
W ramach pracy zawodowej zweryfikował ok. 600 audytów energetycznych i kart audytów.
Audytor energetyczny. Uczestniczył również w projekcie:
 „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym" jako ekspert w Panelu Środowisko. Systematycznie bierze udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz konferencjach i spotkaniach panelowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska.
Posiada uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nr MI/ŚE/1321/2009

marek_bieniecki_mMarek Bieniecki – mgr inż. weryfikator BGK, Z-ca Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w GIG w Katowicach
ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, wydział Mechaniczno-Energetyczny w specjalności cieplne systemy energetyczne.
Informacje dodatkowe:
 • Studia podyplomowe "Audyt energetyczny w przemyśle"  - Politechnika Śląska w  Gliwicach,
 • Doradca ds. Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gmin,
 • Ukończony kurs dla Audytorów Energetycznych – NAPE w Warszawie
 • Kurs: „ISO- 14 000 – System zarządzania środowiskiem”. E.T.P., Katowice.
Obecnie pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza. Jego zakres działania:
 • Kierowanie pracami w Laboratorium  Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii Oszczędności Energii,
 • Wykonywanie prac z zakresu racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii w źródłach ciepła, energii elektrycznej, w zakładach przemysłowych, budynkach,
 • Ocena i planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszarów gmin i miast,
 • Weryfikacja audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego od 1999 roku (ok. 4000 zweryfikowanych audytów).
Jest autorem lub współautorem licznych publikacji książkowych i artykułów w prasie branżowej.

Mirosław Czarnik Prezes GPPMirosław Czarnik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
Ukończył studia Master of Business Administration Akademii Ekonomicznej w Krakowie i University Teesside w UK. Posiada ponad 25-cio letnie doświadczenie w tworzeniu strategii sprzedażowych oraz w budżetowaniu i zarządzaniu projektami. Razem z zespołem zrealizował 8 projektów unijnych, które w dużej mierze przyczyniły się do powstania i rozwoju Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach. Koordynator procesu przemiany terenów poprzemysłowych w eco-strefę aktywności gospodarczej. Jeden z inicjatorów Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego propagującego idee budownictwa zrównoważonego. Koordynator projektu budowy A-klasowego, „zielonego budynku" biurowego Goeppert-Mayer w Katowicach, w którym po raz pierwszy w Polsce zastosowano system TRIGENERACJI (produkcja prądu, ciepła i chłodu z gazu ziemnego).

mariusz cwieczekMariusz Ćwięczek – mgr inż. weryfikator BGK, specjalista w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w GIG w Katowicach.

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i techniki odpylania oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Matematyczno-Fizycznym - Statystyka stosowana,.
W swoim dorobku ma poad 10 publikacji w różnych czasopismach branżowych. Jako ekspert i wykonawca uczestniczył w różnych projektach badawczych:
 • Foresight „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku"
 • Foresight Technologiczny Przemysłu 2030 - Fortech 2030 – pole badawcze „Racjonalizacja gospodarowania energią",
 • Projekt „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" – panel: Technologie Dla Energetyki
 • Prace w ramach Sieci EKO-ENERGIA w dziedzinie: „Nowe, ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii" (Lider – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Projekt Strategiczny NCBiR „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków", 2010-2013, zadanie badawcze nr 3 „Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie"
i jako wykładowca w projektach badawczych:
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - „Zdobądź zawód z przyszłością-audytora energetycznego"
 • Projekt „Akademia Zrównoważonego Rozwoju" - Termomodernizacja i poprawa sprawności źródeł ciepła, certyfikacja budynków
Na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, zweryfikował ok. 4600 audytów zgodnych z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i Remontów
Posiada uprawnienia:
 • do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nr MI/IŚ/931/2009 – Egzamin w Ministerstwie Infrastruktury, 1999 r.
 • audytora energetycznego w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, na liście KAPE S.A. nr 0117/2000

Piotr Kukla weryfikator BGKPiotr Kukla – mgr inż. energetyk, weryfikator BGK, audytor energetyczny.
W roku 1996 ukończył Politechnikę Śląską - Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Uczestnik: kursu audytora energetycznego, kosztorysowania w budownictwie, szkolenia z zakresu oceny i weryfikacji poprawy efektywności energetycznej w oparciu o protokół IPMVP oraz szkoleniu dotyczącym zasad sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji. Posiada także uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.  Jest wieloletnim pracownikiem Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. Od roku 1996 – zatrudniony na stanowisku specjalisty. W 2005 roku objął stanowisko kierownika projektów, a w 2012 roku – Dyrektora ds. audytów i planowania energetycznego. Zweryfikował ok. 8000 audytów.
  Specjalizuje się w wykonywaniu opracowań z zakresu energetyczno–środowiskowego w tym głównie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin. Kierował ponad 30 projektami i uczestniczył przy opracowaniu 70 innych.
Ponadto kierował lub był współautorem kilkunastu programów ograniczenia niskiej emisji (w tym dla Radomia, Płocka, Jeleniej Góry i Lubina), kilkuset audytów energetycznych, studiów wykonalności inwestycji oraz ponad 20 Programów Ochrony Powietrza wchodzących w skład Programu Ochrony Środowiska dla gmin i powiatów (w tym dla powiatu tatrzańskiego).
Uczestniczył też w realizacji wielu międzynarodowych projektów w tym: PHARE - projekt demonstracyjny Black Triangle, 3-NITY - trójrodzajowe podejście do planowania energetycznego i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, Local Government Partnership Program (LGPP), „Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce",  "Zaopatrzenie w ciepło, energię i paliwa gazowe na przykładzie gmin średniej i małej wielkości: Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Rydułtowy".
Jest również współautorem publikacji o tematyce energetycznej w tym: "Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w małych i średnich gminach", "Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach", „Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej?", „Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik dla przedsiębiorców", "Moja szkoła chroni klimat Ziemi" i wielu innych.
  Jest weryfikatorem raportów z monitorowania efektu ekologicznego w budynkach realizowanych na potrzeby NFOŚiGW. Obecnie współuczestniczy w inicjatywie KAPE i innych organizacji dotyczącej tworzenia standardu Programów Gospodarki Niskoemisyjnej.

tomasz makowski bgk
Tomasz Makowski - mgr Specjalista w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Absolwent Wydziału Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów w Warszawie o specjalności bankowość Ukończył Studia podyplomowe w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej – uzyskany Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW. Od 2008 roku pracownik Banku Gospodarstwa Krajowego, związany z Funduszem Termomodernizacji i Remontów.
W ramach pracy zawodowej prowadził  ok. 1.950 wniosków o  przyznanie premii termomodernizacyjnej, ok. 370 wniosków o przyznanie premii remontowej oraz ok. 60 wniosków o przyznanie premii kompensacyjnej.
Prowadził liczne prezentacje z zakresu funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

 Maciej Mierzejewski - mgr inż. , audytor energetyczny, redaktor i właściciel www.AudytoEnerg.pl
Maciej Mierzejewski - audytor energetyczny
Absolwent Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Ślaskiej o specjalności kotły i wytwornice pary.
Studia podyplomowe w zakresie audytingu energetycznego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
Audytor Energetyczny, Certyfikowany Audytor ds. Energetyki (CAE) oraz Certyfikowany Ekspert ds. Energetyki (CEE) w Programie NF. Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 20540/Pol.Śl., w Centralnym Rejestrze MIiB - nr 10226. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Pierwszego Klastra Budownictwa Pasywnego i Niskoenergetycznego.  Właściciel firmy AudytoEnerg w Cieszynie.
Współautor programu do sporządzania świadectw energetycznych budynków Forum Media Polska sp. z o.o. w Poznaniu. Współpracuje z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska we Wrocławiu oraz innymi audytorami energetycznymi. Organizator szkoleń dla audytorów energetycznych i  konferencji "Oszczędzanie energii najlepszą inwestycją XXI wieku"

jan surowkaJan Surówka - mgr inż., audytor efektywności energetycznej, właściciel firmy "EMS" Energy Engineering & Management Systems.
 Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Energetycznego w specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne oraz studiów MBA w Akademii Ekonomicznej i Bristol University – master of business administration. Skończył studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej w zakresie: „Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków", posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od 1996 roku prowadzi własną firmę konsultingową w zakresie efektywności energetycznej. Specjalizuje się w audytach energetycznych przede wszystkim dla przemysłu, analizach efektywności ekonomicznej przedsięwzięć efektywności energetycznej, studiach wykonalności dla zagadnień energetycznych i odnawialnych źródeł energii oraz działalności szkoleniowo-edukacyjnej (prowadził szereg kursów i szkoleń dla audytorów energetycznych i inżynierów eksploatacji). Członek rady programowej czasopisma Pompy, Pompownie. Autor ponad 50 publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu efektywności energetycznej, nowoczesnych technologii środowiskowych oraz nietypowych paliw. Wykonał ponad 25 audytów energetycznych w dużych zakładach przemysłowych oraz 10 audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą Efektywności Energetycznej. Występuje na międzynarodowych konferencjach z zakresu efektywności energetycznej.

pronobis2m

Szymon Pronobis mgr inż. - audytor i certyfikator energetyczny. Właściciel firmy CE PRO-NOBIS. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności Inżynieria Przemysłowa. Uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr MI/ŚE/208/2009. W marcu 2014 r. kurs audytora energetycznego rekomendowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Wykonał ok. 300 świadectw charakterystyki energetycznej budynków mi.: jednorodzinnych i wielorodzinnych, oświaty, zdrowia, rekreacji, biurowych, produkcyjnych oraz magazynowych. Propagator wykorzystania świadectw energetycznych budynków do wyznaczania rzeczywistego zużycia nośników energii. Doradca techniczny firmy EKOSUN Sp. z o.o. wykonującej instalacje OZE. Współpracuje z innymi audytorami i certyfikatorami energetycznymi.

Chomiak A

 Andrzej Chomiak mgr inż., audytor i certyfikator energetyczny
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Energetycznego Studia podyplomowe „Audyt energetyczny w budownictwie i sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków", Politechnika Śląska w Gliwicach - Instytut Techniki Cieplnej 2009 r. oraz „Audyting energetyczny w przemyśle", Politechnika Śląska w Gliwicach 1999 r. Główny Inżynier ds. energetyki - koordynacja Zespołu realizującego prace badawcze i projekty studyjne z efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Posiada certyfikat EUR ING – Inżynier Europejski Nr 23 621/PL–108/1998 r. i jest rzeczoznawcą SIMP – NOT Nr 8612/88 w specjalności gospodarka cieplna i pomiary cieplne oraz urządzenia ciepłownicze. Autor wielu publikacji i artykułów m.in. „Przegląd metod oceny warunków wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie” - monografia Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska, Gliwice 2012 r.; (współautor) i „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na charakterystykę energetyczną budynków”- monografia Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2012 r. Współautor programu „Analizator OZE”.

Jerzy KwiatkowskiJerzy Kwiatkowski dr inż. - adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Specjalista ds. efektywności energetycznej budynków w Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz ekspert Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Studia doktoranckie ukończył w Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie. Zarówno w czasie studiów jak i doktoratu zajmował się zagadnieniami energii, efektywności energetycznej budynków oraz systemami i źródłami energii. Posiadane wykształcenie jak i dodatkowe kursy są gruntowną podstawą do wykonywania symulacji i analiz energetycznych, analiz emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz analiz ekonomicznych. W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach oraz ich wpływem na środowisko. 


adam tatus m2Adam Tatuś mgr inż. – absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Automatyki specjalność robotyka.  Kierownik ds. projektów HVAC w SPECBAU Polska (głównego wykonawcy budynku Goeppert-Mayer). Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, realizacji jak i eksploatacji nowoczesnych systemów BMS. Pięcioletnia praktyka projektowa i wykonawcza oraz dziesięcioletnie doświadczenie w eksploatacji i zarządzaniu technicznym na największym na Śląsku budynku klasy A, daje ciekawy i nieczęsto spotykany przekrój doświadczenia zawodowego.


m gawareckaMagdalena Gawarecka mgr inż. - Auditor wiodący, konsultant i trener w zakresie systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskowych (ISO 14001) i energią (ISO 50001). Audytor energetyczny. Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Transportu i Zarządzania w Katowicach; Katedra Energetyki Procesowej. Ukończone studia podyplomowe „Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetycznej budynków" na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 19915/Pol.Śl., na liście MIiB - nr 9948. Stała współpraca z QUALITYAUSTRIA POLSKA w zakresie realizacji auditów oraz szkoleń.

Dodatkowe informacje